Home Temat numeru Rekrutacja do seminarium*

Na ogół rekrutacja do seminariów odbywa się w kilku etapach. Każde diecezja i zakon są autonomiczne i mają inne zasady, dlatego podstawowym źródłem informacji na ich temat dla każdego kandydata powinna być albo strona internetowa konkretnego seminarium (wszelkie potrzebne informacje najczęściej znajdują się pod zakładkami „Dla kandydatów” albo „Rekrutacja”), albo bezpośredni kontakt z przełożonymi seminarium czy kurią diecezjalną bądź zakonną.

 

Młodzi mężczyźni, którzy rozpoznają w swoim życiu głos powołania do kapłaństwa i chcieliby, żeby Kościół pomógł im to rozeznać odbywają kilkuletnią formację w seminarium – ludzką, duchową i intelektualną. Kandydaci do seminarium odpowiednie dokumenty powinni składać na przełomie czerwca i lipca – wtedy też odbywają się rozmowy i egzaminy (ale są także seminaria, w których rozmowy wstępne odbywają się pod koniec sierpnia). Większość seminariów prowadzi także drugą rekrutację we wrześniu. Na stronach internetowych seminariów zwykle podany jest szczegółowy harmonogram wszystkich etapów, ale są też diecezje, w których nie ma zaplanowanych terminów i trzeba je umówić indywidualnie.

Pierwszy etap stanowi na ogół rozmowa wstępna – z rektorem seminarium (lub innym przełożonym) a czasem także z biskupem ordynariuszem. Wówczas też kandydat powinien złożyć komplet dokumentów. Ich lista jest różna w zależności od diecezji, ale kilka zawsze się powtarza. Są to:

 • podanie o przyjęcie do seminarium,
 • życiorys,
 • świadectwo maturalne (oryginał i/lub kopia),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał i/lub kopia),
 • aktualna metryka chrztu świętego i świadectwo bierzmowania,
 • opinia księdza proboszcza i/lub katechety,
 • świadectwo zdrowia o możliwości podjęcia studiów (wystawia lekarz pierwszego kontaktu),
 • fotografie (najczęściej dwie, format legitymacyjny).

Niektóre seminaria wymagają dodatkowo:

 • odpisu aktu urodzenia,
 • dowodu osobistego,
 • książeczki wojskowej,
 • świadectwa ślubu kościelnego rodziców.
 • Lasix reviews

Zdarza się, że seminaria udostępniają na swoich stronach formularze do wypełnienia albo wzory, wg których należy przygotować np. podanie czy życiorys.

Ponieważ kandydaci do seminarium diecezjalnego podejmują już w październiku (są wyjątki, ale o tym niżej) studia filozoficzno-teologiczne, to drugi etap rekrutacji stanowi najczęściej test wiedzy religijnej – na ogół składa się z części pisemnej i rozmowy kwalifikacyjnej (np. z ojcem duchownym). Kandydatom do seminarium zaleca się znajomość zwykle trzech podstawowych lektur:

 • Katechizmu Kościoła Katolickiego,
 • Youcatu: Katechizmu Kościoła Katolickiego dla młodych,
 • order Antabuse
  nolvadex without prescription

 • książki ks. prof. Mariana Ruseckiego: Być chrześcijaninem dziś: teologia dla szkół średnich.

Czasami wyszczególniane są konkretne podręczniki do nauki religii w szkołach średnich, poszczególne Ewangelie, dokumenty Soboru Watykańskiego II lub encykliki czy adhortacje trzech ostatnich papieży.

Niektóre seminaria mają przygotowaną listę szczegółowych zagadnień do rozmowy. Są też takie seminaria (np. rzeszowskie i przemyskie), gdzie oprócz egzaminu z wiedzy religijnej przeprowadza się także egzamin z języka polskiego.

W związku z podjęciem studiów, kandydaci do seminarium składają także podanie o przyjęcie na studia, albo zobligowani są – jeśli seminarium nie prowadzi studiów, a odbywają się one na innej wyżej uczelni – do przejścia procedury rekrutacyjnej, jak każdy inny student (łącznie z rejestracją on-line i opłatą rekrutacyjną).

Są seminaria, które dla kandydatów przygotowały własne elektroniczne systemy rejestracji. Ten w tarnowskim WSD wygląda na mniej skomplikowany. Po wysłaniu na adres mailowy swoich danych albo po zgłoszeniu telefonicznym administrator wysyła pocztą elektroniczną wiadomość z linkiem aktywacyjnym oraz dalsze instrukcje dotyczące formularza zgłoszeniowego i rekrutacji.

Najbardziej zaawansowany i sprawiający wrażenie bardzo profesjonalnego serwis „wspierający rekrutację i okres propedeutyczny” kandydatów do seminarium przygotowało śląskie WSD w Katowicach. System nazywa się Andreas i nawiązuje do imienia Apostoła Andrzeja – pierwszego powołanego (zob. J 1,40). Po zalogowaniu w serwisie kandydat wypełnia kwestionariusz osobowy oraz przesyła zdjęcie elektroniczne. W odpowiedzi otrzymuje mail z informacją o możliwości złożenia dokumentów, a na jego koncie w Andreasie pojawia się możliwość wyboru terminu rozmowy wstępnej.

Na drugim etapie rekrutacji często przeprowadzane są także testy psychologiczne kandydatów do seminarium – zarówno w formie pisemnej jak i indywidualnego spotkania z psychologiem.

Na niektórych stronach internetowych seminariów można wyczytać zalecenie, żeby na rozmowy i egzaminy stawiać się w stroju wizytowym.

Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu we wrześniu prowadzi kurs propedeutyczny, którego odbycie jest jednym z wymogów rozpoczęcia formacji seminaryjnej. Z kolei zielonogórsko-gorzowskie WSD kandydatów przyjętych do seminarium zaprasza we wrześniu na dwutygodniowe „spotkanie integracyjno-przygotowawcze”.

W niektórych seminariach (np. w Koszalinie i Katowicach), cały pierwszy rok formacji ma charakter propedeutyczny – dopiero na drugim roku rozpoczynają się studia filozoficzno-teologiczne.

Jak widać, wymagań i formalności stawianych kandydatom do kapłaństwa jest sporo, a sam proces rekrutacyjny do seminarium może trwać nawet ponad rok. To wszystko pokazuje, jak wielką Kościół przywiązuje wagę do formowania przyszłych księży a kandydatów pewnie skłania do odpowiedzialnych i przemyślanych decyzji.

 

* Ze względu na nieco inny charakter formacji kleryków diecezjalnych i braci zakonnych artykuł dotyczy przede wszystkim seminariów diecezjalnych

ŚWIĘTY O POWOŁANIU

W numerze poświęconym tematowi świętości chcemy przedstawić Wam jednego z trzech wyniesionych dotąd do godności świętych pijara. Najstarszego wiekiem, ale najmłodszego stażem kanonizacyjnym. Jego...

RECENZJE

0 1306

Melania miała 15 lat, Maksymin 11. Żadne z nich nie chodziło do szkoły. Nie umieli czytać, pisać, ani liczyć. Nie umieli się też modlić....