Home Temat numeru „Odpowiedni charakter” i „wystarczające przymioty dojrzałości”

Normy dotyczące przyjmowania kandydatów do nowicjatu a także kształcenia członków instytutów życia konsekrowanego reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego. KPK podaje normy zasadnicze, ale też daje prawo poszczególnym zakonom czy zgromadzeniom do stanowienia własnych zasad.

„Katoliczka stanu wolnego w wieku od 18 do 35 lat obdarzona łaską powołania i pragnieniem głoszenia w Kościele i w świecie miłosiernej miłości Boga świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą” – to pierwsza na liście zasad wyszczególnionych dla kandydatek do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. O kolejnych opowiada s. M. Koleta Fronckowiak ZMBM, odpowiedzialna w swoim zgromadzeniu za dzieło powołań.

Na liście zasad dla kandydatek do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia cytowany jest 642 kanon Kodeksu Prawa Kanonicznego, w którym czytamy m.in.: „Przejęci czujną troską przełożeni powinni przyjmować tylko tych, którzy, oprócz wymaganego wieku, mają zdrowie, odpowiedni charakter i wystarczające przymioty dojrzałości, konieczne do podjęcia życia właściwego danemu instytutowi”. Co to znaczy „odpowiedni charakter” i „wystarczające przymioty dojrzałości”?

„Odpowiedni charakter” to charakter w miarę dojrzały, stały, nie chwiejący się, nie melancholiczny, nie „miękki”, któremu brakuje silnej woli, zdecydowania i wytrwałości. Natomiast „przymioty dojrzałości” (emocjonalnej i chrześcijańskiej) określają czy dana osoba jest świadoma siebie, zna siebie (swoje jasne i ciemne strony); potrafi nazywać to, co przeżywa; świadomie uczestniczy w otaczającej ją rzeczywistości, stosuje rozsądek przy podejmowaniu decyzji oraz w relacjach międzyludzkich oraz czy prowadzi życie duchowe, ma osobowy stosunek do Boga, własne uświadomione potrzeby religijne.

Jak weryfikuje się te przymioty?

Cechy te weryfikuje się poprzez osobiste spotkania i rozmowy z kandydatką oraz dzięki „procesowi poznawania siebie” przeprowadzanym przez osoby kompetentne (psychologowie), do których kandydatki są zapraszane.

order Antabuse

purchase nolvadex Jakie choroby albo jaki stan zdrowia wykluczają z członkostwa w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia?

Choroby, które wykluczają przyjęcie do zgromadzenia to: wszystkie choroby psychiczne, nerwice, epizody depresyjne, zaburzenia rozwoju, upośledzenia, choroby serca, kręgosłupa, epilepsja, zaburzenia odżywiania (nie dotyczy chorób np. celiaklii i.in.).

Konstytucje i Dyrektorium Zgromadzenia wymaga również: „nieposzlakowanej opinii, zdrowej pobożności i wewnętrznej zgody na przyjęcie każdego miejsca przyszłej pracy i rodzaju zajęcia”. Zacznijmy od „zdrowej pobożności”.

Zdrowa pobożność oznacza, że kandydatka ma głęboką, żywą wiarę i chętnie uczestniczy w kulcie religijnym; modli się szczerze, z pokorą i czystą intencją; posiada także pewną wiedzę na temat Boga, modlitwy, życia duchowego i umie przenieść to na grunt własnego życia; dostrzega działanie Boga w sobie, innych i w świecie; zwraca się do Boga jak do Osoby, nie tylko w trudnych momentach życia, ale w każdych okolicznościach.

A co w takim układzie nie będzie zdrową pobożnością?

Nie jest zdrową pobożnością, gdy np. ktoś opiera swoją religijność jedynie na odczuciach, uczuciach, emocjach, nadzwyczajnych przeżyciach, lub zwraca zbytnią uwagę na zachowania rytualne (na pokaz).

Zapytam jeszcze o „wewnętrzną zgodę na przyjęcie każdego miejsca przyszłej pracy i rodzaju zajęć”.

Oznacza to, że kandydatka jest gotowa (nie tylko w wymiarze zewnętrznym – dostosowania się do polecenia) podjąć zleconą jej pracę, zajęcia, obowiązki, nawet gdyby odbiegały od jej zainteresowań, rodzaju wykształcenia i osobistych zdolności.

generic Lasix

Jak wygląda „proces rekrutacyjny” do zgromadzenia sióstr?

Zanim kandydatka złoży dokumenty najpierw rozmawia kilkakrotnie z siostrą odpowiedzialną za referat powołań w naszym zgromadzeniu, uczestniczy w dniach skupienia lub rekolekcjach oraz w programie „Przyjdź i Zobacz”, który pozwala jej praktycznie poznać życie sióstr w klasztorze. W czasie trwania tego programu (8 dni) rozmawia dodatkowo z Mistrzynią Postulatu i Matką Generalną. Po zakończeniu udziału w programie – jeśli opinia sióstr oraz samej kandydatki jest pozytywna – składa ona pisemne podanie z prośbą o przyjęcie do zgromadzenia, życiorys oraz opinię psychologiczną o zdatności do życia w zakonie. Po pozytywnym rozpatrzeniu jej prośby jest informowana o decyzji Rady Generalnej. Wówczas dopiero składa dalsze wymagane przez nas dokumenty.

Na co zwraca się uwagę w czasie rozmów z dziewczętami?

W czasie rozmów z kandydatkami zwraca się przede wszystkim uwagę na ich dojrzałość emocjonalną i chrześcijańską, relację z Bogiem, motywację poświęcenia swego życia Bogu na drodze rad ewangelicznych. Ale pytamy także o znajomość siebie, o środowisko, rodzinę, zainteresowania, wykształcenie, wyobrażenia o życiu zakonnym.

ŚWIĘTY O POWOŁANIU

W numerze poświęconym tematowi świętości chcemy przedstawić Wam jednego z trzech wyniesionych dotąd do godności świętych pijara. Najstarszego wiekiem, ale najmłodszego stażem kanonizacyjnym. Jego...

RECENZJE

0 1343

Melania miała 15 lat, Maksymin 11. Żadne z nich nie chodziło do szkoły. Nie umieli czytać, pisać, ani liczyć. Nie umieli się też modlić....