Home Papież o powołaniu Kościół matką powołań

Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2016 r.

„Bardzo pragnę, by w czasie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia wszyscy ochrzczeni mogli doświadczyć radości z tego, że należą do Kościoła! I by mogli odkryć na nowo, że powołanie chrześcijańskie, jak również poszczególne powołania rodzą się w łonie ludu Bożego i są darami Bożego miłosierdzia”. Tymi słowami papież Franciszek rozpoczyna swe orędzie na najbliższy, 53. Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który tradycyjnie obchodzony będzie w czwartą Niedzielę Wielkanocną, przypadającą w tym roku 17 kwietnia. Jego hasło brzmi: „Kościół matką powołań”.

Ojciec święty odwołując się do trwającego w Kościele Jubileuszowego Roku Miłosierdzia przywołuje słowa św. Bedy Czcigodnego, odnoszące się do powołania św. Mateusza: «Miserando atque eligendo». „Miłosierne działanie Pana odpuszcza nasze grzechy i otwiera nas na nowe życie, które konkretyzuje się w powołaniu do pójścia za Panem i do misji. Każde powołanie w Kościele ma swoje źródło w miłosiernym spojrzeniu Jezusa. Nawrócenie i powołanie są jakby dwiema stronami medalu i nieustannie odwołują się do siebie przez całe życie ucznia – misjonarza”.

Papież Franciszek zauważa, że każdy człowiek otrzymuje świadectwo wiary i wyraźne przesłanie o miłosierdziu Pana od wspólnoty chrześcijańskiej. Więcej – powołanie dokonuje się za pośrednictwem wspólnoty. „Bóg powołuje nas do bycia częścią Kościoła, a po pewnym okresie dojrzewania w nim daje nam jakieś specyficzne powołanie. Drogą powołaniową idzie się razem z braćmi i siostrami, którymi Pan nas obdarza: jest to współ-powołanie. Eklezjalny dynamizm powołania jest antidotum na obojętność i indywidualizm. Ustanawia tę wspólnotę, w której obojętność została przezwyciężona przez miłość, ponieważ wymaga, abyśmy wyszli poza siebie samych i oddali swoje życie na służbę Bożemu planowi, utożsamiając się z historyczną sytuacją Jego świętego ludu” – pisze Franciszek i zachęca wszystkich wiernych do wzięcia na siebie odpowiedzialności za pielęgnowanie i rozeznawanie powołań.
purchase Lasix

Powołanie rodzi się w Kościele

„Od chwili pojawienia się powołania potrzebny jest odpowiedni „zmysł” Kościoła. Nikt nie jest powołany wyłącznie dla jakiegoś określonego regionu ani dla jakiejś grupy czy ruchu kościelnego, ale dla Kościoła i dla świata” – zauważa ojciec święty i dodaje, że odpowiadając na Boże powołanie, młody człowiek dostrzega, jak poszerza się jego spojrzenie na Kościół, może wtedy lepiej rozważyć rozliczne charyzmaty i tym samym dokonać bardziej obiektywnego rozeznania. W ten sposób – wg Franciszka – wspólnota staje się domem i rodziną, gdzie rodzi się powołanie. Młody człowiek zaczyna traktować wspólnotę jako element nieodzowny dla jego przyszłości – uczy się poznawać i kochać braci i siostry, którzy idą innymi niż jego drogami, a powstałe więzi umacniają we wszystkich ducha wspólnoty. To powoduje, że w Kościele powołanie wzrasta.

Papież zaleca, aby w tym celu poznawać wspólnotę swojego Kościoła. Najskuteczniej można to osiągnąć poprzez doświadczenie pracy apostolskiej razem z innymi członkami wspólnoty. Ojciec święty wylicza kilka przykładów: głoszenie przesłania chrześcijańskiego u boku dobrego katechisty; ewangelizowanie peryferii razem z jakąś wspólnotą religijną; odkrywanie skarbu kontemplacji w doświadczeniu życia klauzurowego; lepsze poznanie misji ad gentes w kontakcie z misjonarzami; głębsze poznanie duszpasterstwa w parafii i  diecezji wraz z księżmi diecezjalnymi.
generic lioresal

Powołanie jest wspierane przez Kościół

„Po dokonaniu zasadniczego wyboru droga powołaniowa w Kościele nie kończy się, lecz realizuje się w dyspozycyjności do służby, w wytrwałości i w formacji permanentnej. Ten kto poświęcił własne życie Panu, jest gotowy służyć Kościołowi tam, gdzie on tego potrzebuje” – pisze Franciszek i zaznacza, że dla tych, którzy już odbywają formację, wspólnota eklezjalna zawsze pozostaje podstawowym środowiskiem formacyjnym.

Papież pisze, że troska o powołania jest zasadniczą częścią posługi pasterskiej księży, ale to cała wspólnota wiary, wszyscy wierni, poprzez swoją modlitwę o powołania, towarzyszenie powołanym i poprzez oddziaływanie wychowawcze stają się dla tych chłopców i dziewcząt „matczynym łonem”. Kościół jest matką powołań przez nieustanne wspieranie tych, którzy poświęcili swoje życie, by służyć innym ludziom. Swoją misję realizuje też poprzez staranną selekcję kandydatów do kapłaństwa służebnego i do życia konsekrowanego.
Tegoroczne Orędzie papież Franciszek kończy specjalną modlitwą w intencji powołań:

Ojcze miłosierdzia, który dałeś swojego Syna dla naszego zbawienia i nieustannie wspierasz nas darami Twojego Ducha, obdarz nas żywymi, żarliwymi i radosnymi wspólnotami chrześcijańskimi, które byłyby źródłem życia braterskiego, i wzbudzały w młodych ludziach pragnienie poświęcenia się Tobie i ewangelizacji. Wspieraj je w ich zadaniach przedstawiania odpowiedniej katechezy powołaniowej i ukazywania dróg szczególnej konsekracji. Obdarz mądrością w koniecznym rozeznawaniu powołań, tak aby we wszystkim jaśniała wielkość Twojej miłosiernej miłości. Maryjo, Matko i Wychowawczyni Jezusa, wstawiaj się za każdą wspólnotą chrześcijańską, aby, stając się płodna za sprawą Ducha Świętego, była źródłem autentycznych powołań do służby świętemu ludowi Bożemu.

 

cheap dopoxetine Całe Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2016 r. dostępne jest na portalu MojePowolanie.pl.

ŚWIĘTY O POWOŁANIU

W numerze poświęconym tematowi świętości chcemy przedstawić Wam jednego z trzech wyniesionych dotąd do godności świętych pijara. Najstarszego wiekiem, ale najmłodszego stażem kanonizacyjnym. Jego...

RECENZJE

0 1343

Melania miała 15 lat, Maksymin 11. Żadne z nich nie chodziło do szkoły. Nie umieli czytać, pisać, ani liczyć. Nie umieli się też modlić....