Home Dzień dla Jezusa Przyjąć wskazówki św. Pawła i być wojownikiem Pana

Modlitwa na początku medytacji

Na początku uczyń znak krzyża świętego i pomódl się słowami piosenki, która nawiązuje do tekstów z listów św. Pawła. Możesz odszukać ją w Internecie i odsłuchać, jeśli wolisz:

Wojownicy Pana
Nie zabijają
Oni walczą miłością
Duchową amunicją

Ref: Tylko Jezus
On moim Panem jest
Tylko Jezus
On moim Panem jest

Weź udział w trudach
I przeciwnościach
Jako dobry żołnierz
Jezusa Chrystusa

Ref: Tylko Jezus
On moim Panem jest
Tylko Jezus
On moim Panem jest

Twoja Wola Panie
Jest dla mnie rozkazem
A Twoje święte słowa
Są słodsze od miodu

Ref: Tylko Jezus
On moim Panem jest
Tylko Jezus
On moim Panem jest

 

Wprowadzenie do medytacji

W listach św. Pawła znajdowaliśmy już nawiązanie do sportowej rywalizacji, co było sygnalizowane w jednym z wcześniejszych „Dni dla Jezusa”, ale dziś chcemy zatrzymać się nad tym, co św. Paweł w swoich listach mówi o uczniu Chrystusa, który ma być wojownikiem Pana. Będziemy chcieli zobaczyć, jak ta duchowa walka ma wyglądać i jak się na nią przygotować, zgodnie z zaleceniami Apostoła Narodów.

Możesz przygotować sobie grupę podstawowych tekstów biblijnych (2 Tm 2, 3-4; Ef 6, 10. 12. 18c-20; Ef 6, 11, 13-18b; Rz 8, 37-39) kopiując je np. ze strony biblia.deon.pl, aby można było nad nimi później pracować i na wydrukowanych kartkach robić zaznaczenia i notatki. Drugą grupę tekstów (J 15, 1-11; J 15, 16; Mt 10, 16; Mt 5, 13-16; J 8, 31-32; J 14, 6; Mt 25, 40; Rz 14, 17-19; Mk 16, 15-16; Rz 12, 14-15; Łk 17, 6; Mk 1, 15; Łk 12, 4-5; Mt 24, 11-13; 2 Tm 3, 16-17; Mt 7, 21-27; Mt 16, 13-18) możesz zaznaczyć sobie w Biblii zakładkami lub poszukiwać ich na bieżąco w tekście Pisma Świętego, gdy będziesz analizował teksty podstawowe, do których odnoszą się teksty dodatkowe.

 

Medytacja nad tekstami biblijnymi

Przeczytaj zaproponowane teksty pierwszy raz wszystkie razem, ale wg następującego klucza: najpierw te podstawowe, a później dodatkowe. Nie spiesz się, rób to powoli, możesz czytać półgłosem, abyś sam mógł słyszeć czytane Słowo. Niech Słowo Boga działa już w Tobie w tym pierwszym czytaniu. Jeśli już na tym etapie pojawią się pierwsze myśli, to postaraj się je zapisać, aby wrócić do nich na koniec medytacji. Następnie pochyl się kolejno nad poszczególnymi częściami zaproponowanego rozważania.

 

Zaciąg wojownika Pana

Przeczytaj najpierw tekst podstawowy tyle razy, ile będziesz potrzebował. Następnie sięgnij do tekstów dodatkowych. Zanotuj rodzące się uwagi, abyś do nich mógł wrócić na końcu medytacji.

TEKST PODSTAWOWY:

„Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa! Nikt walczący po żołniersku nie wikła się w kłopoty około zdobycia utrzymania, żeby się spodobać temu, kto go zaciągnął” (2 Tm 2, 3-4).

TEKSTY DODATKOWE:

„Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który [go] uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna” (J 15, 1-11).

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje” (J 15, 16).

 

Walka duchowa wojownika Pana

Przeczytaj najpierw tekst podstawowy tyle razy, ile będziesz potrzebował. Następnie sięgnij do tekstów dodatkowych. Zanotuj rodzące się uwagi, abyś do nich mógł wrócić na końcu medytacji.

TEKST PODSTAWOWY:

„W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. (…) Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. (…) Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę, dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii, dla której sprawuję poselstwo jako więzień, ażebym jawnie ją wypowiedział, tak jak winienem” (Ef 6, 10. 12. 18c-20).

TEKSTY DODATKOWE:

Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie!” (Mt 10, 16).

„Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5, 13-16).

 

Zbroja wojownika Pana

Przeczytaj powoli ten tekst i zaznacz sobie poszczególne elementy zbroi wojownika Pana, o której wspomina św. Paweł. Później zastanów się czy korzystasz z tej zbroi w swoim codziennym życiu. Na końcu pracy z tym tekstem zrób notatki, w których zawarte będą też postanowienia na przyszłość, abyś mógł do nich za jakiś czas wrócić i je zweryfikować.

TEKST PODSTAWOWY:

„Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. (…) Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże – wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu!” (Ef 6, 11. 13-18b).

TEKSTY DODATKOWE:

Prawda:

„Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 31-32).

„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (J 14, 6).

Sprawiedliwość:

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40).

Bo królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. A kto w taki sposób służy Chrystusowi, ten podoba się Bogu i ma uznanie u ludzi” (Rz 14, 17-19).

Głoszenie Dobrej Nowiny:

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 15-16).

„Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie! Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą” (Rz 12, 14-15).

Wiara:

„Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: «Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze!», a byłaby wam posłuszna” (Łk 17, 6).

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (por. Mk 1, 15).

Zbawienie:

„Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać: bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie!” (Łk 12, 4-5).

„Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą; a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 24, 11-13).

Słowo Boże:

„Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu” (2 Tm 3, 16-17).

„Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości! Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki” (Mt 7, 21-27).

 

Warunek zwycięstwa wojownika Pana

TEKST PODSTAWOWY:

„Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 8, 37-39).

TEKST DODATKOWY:

„Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą»” (Mt 16, 13-18).

 

Refleksja osobista i modlitwa końcowa

Muszę uzmysłowić sobie, że jestem wojownikiem Pana. To On mnie powołuje do swojej armii, to On mnie wybiera, a ja mogę przyjąć (zaciągnąć się) lub odrzucić (zdezerterować) generic lioresal to powołanie. On nie zostawia mnie samego, ale wyposaża w zbroję Bożą, abym wygraną miał w kieszeni. I tu znowu mogę z Jego propozycji skorzystać, doświadczając zwycięstwa lub przyjąć ją tylko w części albo także zupełnie odrzucić, ale wtedy skazuję siebie na porażkę. Wszystko zatem rozbija się o to, że dar, jaki daje mi Jezus, muszę uznać za JEGO dar, a nie MÓJ, bo tylko wtedy będę szedł drogą wojownika Pana i będę wiedział czemu zostałem powołany.

 

Przeczytaj sporządzone przez siebie notatki i rozważ je w świetle słów św. Jana Pawła II:

„Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje «Westerplatte». Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można «zdezerterować». Wreszcie – jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba «utrzymać» i «obronić», tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić – dla siebie i dla innych cheap Lasix ” (św. Jan Paweł II, Spotkanie z młodzieżą na Westerplatte, 12.06.1987).

 

Na końcu podziękuj słowami modlitwy św. Pawła Apostoła, jaka znajduje się w Jego listach (por. Rz 1, 3. 4; Flp 2, 6-11; 1 Tm 3, 16):

On jest obrazem Boga niewidzialnego –
Pierworodnym wobec każdego stworzenia,
bo w Nim zostało wszystko stworzone:
i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi,
byty widzialne i niewidzialne,
czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze.
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.
On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.
I On jest Głową Ciała – Kościoła.
On jest Początkiem,
Pierworodnym spośród umarłych,
purchase Antabuse aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.
Zechciał bowiem [Bóg], aby w Nim zamieszkała cała Pełnia,
i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą:
przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach,
wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża” (Kol 1, 15-20).

ŚWIĘTY O POWOŁANIU

W numerze poświęconym tematowi świętości chcemy przedstawić Wam jednego z trzech wyniesionych dotąd do godności świętych pijara. Najstarszego wiekiem, ale najmłodszego stażem kanonizacyjnym. Jego...

RECENZJE

0 1343

Melania miała 15 lat, Maksymin 11. Żadne z nich nie chodziło do szkoły. Nie umieli czytać, pisać, ani liczyć. Nie umieli się też modlić....